Monitorimi i Projekteve me Organizatat e Shoqërisë Civile

OJQ-‘’Me dorë në zemër’’ zhvilloi aktivitetin me titullin ‘’Panele diskutimi mbi Sfidat e zhvillimit ekonomik lokal dhe punesimit ne Mitrovice

OJQ-Forumi për Lidership dhe Diplomaci ka realizuar trajnimin me qëllim të zhvillimit dhe nxitjes të përpunesve tekstilit (grave ndermarrese)

OJQ “ESNAF ” ka realizuar trajnimin me temën” SI te shkruajmë një projekt propozim”

OJQ-HRK-DNK ka realizuar trajnimin me temën ‘’Edukimi bashkëkohor i cili përcjell tendencat zhvillimore në procesin e edukimit’’

OJQ “Education Innovators Kosovo-EIk ” ka realizuar aktivitetin për shpërndarjen e certifikatave ” Të rinjtë për punësim/Aftësimi i të rinjve për hartimin e projekteve nëpërmjet trajnimeve

AZHR-QENDËR zbaton projektin "Zyrtarët komunalë janë ekspertët më të mirë në promovimin e zhvillimit të balancuar socio-ekonomik rajonal përmes menaxhimit"

OJQ “INITIATIVE FOR KOSOVA COMMUNITY” ka organizuar trajnimin me temën” Avancimi i njohurive mbi kriteret për identifikimin dhe rendësin e Brendi-t”

OJQ-RONA ka realizuar aktivitetin me temën ‘’Regjistrimi i Bizneseve’’

OJQ “DOMINE” ka realizuar trajnimin me temën” Ngritja e Kapaciteteve ekonomiko-sociale tek komunitetet” në Komunën e Mamushës

OJQ “YOUTH EDUCATION CENTER” ka realizuar trajnimin me temën” Promovimi i bashkëpunimeve të komunave, ndërmarrësve dhe të rinjëve” në Komunën e Prizrenit

OJQ “PERSPEKTIVA ENERGJETIKE” ka realizuar vizitën në teren, saktësisht në biznesin SatStyro ne Prevallë

AZHR-JUG ka realizuar aktiviteti u mbajtë në kuadër të projektit "Ngritja e kapaciteteve lokale për krijimin e ambientit më të favorshëm për të bërë biznes si dhe avancimi i dialogut ndërmjet MZHR-së dhe hisedarëve të tjerë rajonal në rajonin jug’"

OJQ “GLOBEDS” ka realizuar trajnimin me temën "Përmisimi i gjendjes ekonomike dhe kushtet e diversitetit ndëretnik për popullaten e Kosovës"

OJQ “Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë” ka realizuar trajnimin me temën "Ngritja e shkathtësive për kujdes ndaj konsumatorëve" 

OJQ “Kalaja” ka realizuar trajnimin me temën "Papunësia e të rinjëve dhe krijimi i mundësive për ta"

OJQ “Global Mission” ka realizuar trajnimin me temën” Ngritja e kapaciteteve tek të rinjët, lidhur me hartimin e projekteve dhe realizimin e procedurave për aplikim në fonde vendore dhe ndërkombëtare”

OJQ “Jeto Shëndetshëm ” ka realizuar trajnimin me temën” Nxitja dhe vetëdijesimi i të rinjve, në kuadrin e zhvillimit socio-ekonomik në Prizren”

OJQ “Equality” ka realizuar punëtorin finale me temën” Zhvillimi i Qëndrueshëm për të gjithë”

OJQ “IDEA” realizoi trajnimin me temën ”Dizajn Grafik“

OJQ “ASOCIACIONI I GRUAS FEMINAE” realizoi trajnimin me temën” Hartimi i Planit të biznesit të ndërmarrjes“

OJQ “GAMA” ka realizuar punëtorin me temën” Ngritja e vetedijes për bashkëpunim socio-ekonomik mes bizneseve, shoqerise civile, mediave dhe institucioneve locale”

OJQ “ERA FRUIT” realizoi trajnimin me temën “Si të realizojm një projekt propozim“ në kuader të projektit/programit“

OJQ “LDA Albania” realizoi trajnimin me temën “Hartimi i Planit të biznesit të ndërmarrjes“

OJQ “QERSHIZA” realizoi trajnimin me temën "Si të hartojmë një projekt propozim "

OJQ “Zana” realizoi trajnimin me temën "Ngritja e fondeve dhe përpilimi i bugjet propozimit"

OJQ “INSTITUTI PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM” realizoi trajnimin me temën, “Aftësimi në menaxhim të projekteve''

OJQ “Small Development Business Centre Kosovo” realizoi trajnimin me temën, “Ndertimi i një biznesi” trajnim i cili u mbajtë në kuadër të projektit “Bashkësia Qytetare e Bizneseve”