logo
  • 13 Nëntor, 2017

PUBLIKIMET

_____________________________________________

18.02.2020

Raport përmbledhës i projekteve kapitale të realizuara nga MZHR në bashkëpunim me komuna për vitin 2019

_____________________________________________

08.10.2019

Analizë e investimeve kapitale të Ministrive të linjës në rajonet zhvillimore në Kosovë – viti 2018

_____________________________________________

08.10.2019

Shtojca I. – Projektet e financuara nga M.L në nivel lokal dhe rajonal në v. 2018

_____________________________________________

20.09.2019

RAPORT PËR REALIZIMIN E PLANIT PËR VIZITA NË ZONA EKONOMIKE

_____________________________________________

03.09.2019

BULETINI VJETOR 2018.

_____________________________________________

27.06.2019

ANALIZË E ZHVILLIMIT SOCIO – EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR NË VITIN 2018

_____________________________________________

10.04.2019

PROFILET SOCIO-EKONOMIKE RAJONALE NË KOSOVË

_____________________________________________


.