logo
  • 18 Dhjetor, 2018

THIRJE PËR PROPOZIME 2019

2019  |  2018

______________________________________________________

23.09.2019

VENDIM

______________________________________________________

09.09.2019

Lista preliminare e rezultateve të vlerësimit përmbajtjesor të projekteve të OJQ-ve të Thirrjes së datës 09.08.2019

______________________________________________________

04.09.2019

REZULTATET NGA VLERËSIMI I FAZËS SË PARË TË PROJEKT – PROPOZIMEVE NGA OJQ-TË SIPAS THIRRJES PUBLIKE TË DATËS 09 GUSHT 2019

______________________________________________________

 22.08.2019

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË THIRRJES PUBLIKE PËR DY ANËTARË TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKTE TË OJQ-ve NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANSUAR NË KOSOVË

______________________________________________________

 21.08.2019

Përgjigje lidhur me pyetjet nga aplikantët potencial për thirrjen për propozime për OSHC-të të datës 09.08.2019

______________________________________________________

 09.08.2019

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-VE NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO – EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR

THIRRJE PUBLIKE PER OJQ EKSPERT (MZHR  09.08.2019)

PAKO E DOKUMENTEVE PËR APLIKIM (09.08.2019)

_____________________________________________________

22.05.2019

Udhëzimet për implementimin e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balancuar” PZHRB 2019

1. UDHËZUESI PËR IMPLEMENTIM TË PROJEKTEVE NË KUADËR TË PZHRB 2019;
2. Forma e Profaturës (avansin) për këstin e parë dhe faturës për këstin e dytë Lot 1;
3. Forma e Profaturës (avansin) për këstin e parë dhe faturës për këstin e dytë Lot 2 & 3;
4. Forma e Kërkesës për pagesë për këstin e parë (avansin) Lot 1, 2 & 3;
5. Forma e Kërkesës për pagesë për këstin e dytë të pagesës Lot 1, 2 & 3;

Sqarim:

  • Të gjithë përfituesit e LOT 1 duhet të hapin llogarit bankare ne emër të biznesit dhe po të njëjtën llogari ta sjellin në MZHR në mënyrë që në atë llogari të bëhen pagesat e pjesës së grantit.
  • Avans garancionet bankare ose Garancionet e Sigurimit nga kompanitë e sigurimeve bizneset duhet ti sjellin në vlerë të këstit të parë (avansit) për (Lot I, 70 %) (Lot II dhe III, 50%) të financimit nga MZHR.

_____________________________________________________

26.04.2019

Njoftim

Rezultatet e Fazës së dytë (Vlerësimi i Aplikacioneve)– Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balansuar” PZHRB 2019 Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3

1, Rajoni Zhvillimor Qendër Aplikantët nga komunat (Prishtina, Podujeva, Obiliqi, Fushë Kosova, Drenasi, Shtime, Lipjani dhe Graçanica)

Qendër Lot 1   Qendër Lot 2   Qendër Lot 3

2, Rajoni Zhvillimor Veri Aplikantët nga komunat (Mitrovica, Mitrovica Veriore, Vushtrria, Skenderaj, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok)

Veri Lot 1   Veri Lot 2   Veri Lot 3

3, Rajoni Zhvillimor Lindje Aplikantët nga komunat (Gjilani, Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçaniku, Novobërda, Shtërpca, Kamenica, Vitia, Kllokoti, Ranillugu dhe Parteshi)

Lindje  Lot 1   Lindje  Lot 2   Lindje  Lot 3

4, Rajoni Zhvillimor Jug Aplikantët nga komunat (Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Suhareka, Malisheva dhe Mamusha)

Jug  Lot 1   Jug Lot 2   Jug Lot 3

5, Rajoni Zhvillimor Perëndim Aplikantët nga komunat (Peja, Klina, Deçani, Juniku, Gjakova dhe Istogu)

Perëndim  Lot 1   Perëndim Lot 2    Perëndim Lot 3

Për: Aplikantët e para-kualifikuar, siç është e përcaktuar me udhëzuesin për aplikantë ju lutem ti sjellni në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal Dëshiminë nga Regjistrit i Kredive të Kosovës RKK (apo siç njihet në banka CRK Credit Registry of Kosovoa) si në vijim:

Për Lot 1: Meqenëse kemi të bëjmë me biznese fillestare (Start-Up biznese) duhet të sjellët Dëshmia nga Regjistri i Kredisë Kosovës i llogarive Personale, të cilin mund ta merrni në bankën ku keni llogari të hapur si dhe Vërtetimin e tatimit në pronë.

Për Lot 2 dhe 3: Bizneset ekzistuese duhet të sjellin Dëshmia nga Regjistri i Kredisë Kosovës të llogarive Personale dhe të Biznesit.

Ky dokumentacion duhet të sjellët më datë 03.05.2019, në rast të mos sjelljes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit MZHR mund të ju refuzon si parakualifikimin e grantit.

Sqarim: Para-kualifikimi si përfitues i grantit nuk nënkupton edhe përzgjedhjen finale. Për të gjitha Lot-et Përzgjedhja përfundimtare bëhet pas sjelljes së dokumentacionit të kërkuar nga MZHR, si dhe për LOT 2 dhe 3 pas realizimit të vizitës në teren nga zyrtarët e MZHR-së.

Në rast të ankesave ato mund të drejtohen në arkivë tek Ministria e Zhvillimit Rajonal Adresa: Rr.Perandori Justinian (Lagja Pejton) Nr.116, Prishtinë 15 ditë nga data e publikimit.

_____________________________________________________

26.04.2019

Rezultatet e Fazës së pare (Kontrolli Administrativ) – Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balansuar” PZHRB 2019

Aplikantët që nuk e kanë kaluar fazën e parë Kontrolli Administrativ (Shtojca I)

Aplikantët që e kanë kaluar fazën e parë Kontrolli Administrativ (Shtojca II)

Në rast të ankesave ato mund të drejtohen në arkivë tek Ministria e Zhvillimit Rajonal Adresa: Rr.Perandori Justinian (Lagja Pejton) Nr.116, Prishtinë 15 ditë nga data e publikimit.

_____________________________________________________

05.04.2019

ORARI INDIKATIV I RISHIKUAR PZHRB 2019

_____________________________________________________

01.02.2019

Pyetjet nga Aplikantët/Përgjigjjiet nga MZHR-ja lidhur me PZHRB 2019

_____________________________________________________

22.01.2019

Thirrja për propozime për start-up dhe biznese
Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ PZHRB 2019
 
i) Pako aplikimi për LOTIN 1
Shtojca A1 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 
ii) Pako aplikimi për LOTIN 2
Shtojca A2 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 
iii) Pako aplikimi për LOTIN 3
Shtojca A2 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 

_____________________________________________________

Informim lidhur me organizimin e sesioneve informuese për Skemën e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ PZHRB 2019

1. Rajoni ekonomik Qëndër, organizimi i sesionit informues mbahet në Sallën e kuvendit komunal Prishtinë më datë 15.01.2019 nga ora 11:00;

2. Rajoni ekonomik Veri, organizimi i sesionit informues mbahet në Agjensioni Zhvillimor Rajonal – Veri (Parku i Biznesit Mitrovicë) më datë 21.01.2019 nga ora 11:00;

3. Rajoni ekonomik Lindje, organizimi i sesionit informues mbahet në mbahet në Sallën e kuvendit komunal Gjilan më datë 16.01.2019 nga ora 11:00;

4. Rajoni ekonomik Jug, organizimi i sesionit informues mbahet në në Sallën e kuqe tek komuna e Prizren (Rr. Remzi Ademaj) më datë 17.01.2019 nga ora 11:00;

5. Rajoni ekonomik Perëndim, organizimi i sesionit informues mbahet në Sallën e kuvendit komunal Pejë më datë 18.01.2019 nga ora 11:00;

Linku për qasje në sistemin SMAED përmes të cilit bëhet regjistrimi i aplikantëve potencial si dhe aplikimi për grante për start-up dhe biznese ekzistuese në kuadër të skemës PZHRB 2019:  https://smaed-online.rks-gov.net/


.