logo
  • 18 Dhjetor, 2018

THIRJE PËR PROPOZIME 2019

2019  |  2018

_____________________________________________________

05.04.2019

ORARI INDIKATIV I RISHIKUAR PZHRB 2019

_____________________________________________________

01.02.2019

Pyetjet nga Aplikantët/Përgjigjjiet nga MZHR-ja lidhur me PZHRB 2019

_____________________________________________________

22.01.2019

Thirrja për propozime për start-up dhe biznese
Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ PZHRB 2019
 
i) Pako aplikimi për LOTIN 1
Shtojca A1 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 
ii) Pako aplikimi për LOTIN 2
Shtojca A2 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 
iii) Pako aplikimi për LOTIN 3
Shtojca A2 Formulari i aplikimit (Plotësohet vetëm online përmes https://smaed-online.rks-gov.net/ )
 

_____________________________________________________

Informim lidhur me organizimin e sesioneve informuese për Skemën e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ PZHRB 2019

1. Rajoni ekonomik Qëndër, organizimi i sesionit informues mbahet në Sallën e kuvendit komunal Prishtinë më datë 15.01.2019 nga ora 11:00;

2. Rajoni ekonomik Veri, organizimi i sesionit informues mbahet në Agjensioni Zhvillimor Rajonal – Veri (Parku i Biznesit Mitrovicë) më datë 21.01.2019 nga ora 11:00;

3. Rajoni ekonomik Lindje, organizimi i sesionit informues mbahet në mbahet në Sallën e kuvendit komunal Gjilan më datë 16.01.2019 nga ora 11:00;

4. Rajoni ekonomik Jug, organizimi i sesionit informues mbahet në në Sallën e kuqe tek komuna e Prizren (Rr. Remzi Ademaj) më datë 17.01.2019 nga ora 11:00;

5. Rajoni ekonomik Perëndim, organizimi i sesionit informues mbahet në Sallën e kuvendit komunal Pejë më datë 18.01.2019 nga ora 11:00;

Linku për qasje në sistemin SMAED përmes të cilit bëhet regjistrimi i aplikantëve potencial si dhe aplikimi për grante për start-up dhe biznese ekzistuese në kuadër të skemës PZHRB 2019:  https://smaed-online.rks-gov.net/


.