logo
  • 13 Nëntor, 2017

THIRJE PËR PROPOZIME

______________________________________________________

05.10.2018

Vendim

______________________________________________________

21.09.2018

Lista preliminare e përfituesve të Thirrjes së MZHR-së të datës 22.08.2018.

______________________________________________________

17.09.2018

REZULTATET NGA VLERËSIMI I FAZËS SË PARË TË PROJEKT – PROPOZIMEVE NGA OJQ-TË SIPAS THIRRJES PUBLIKE TË DATËS 22 GUSHT 2018

______________________________________________________

13.09.2018

Lista e përfituesve të projekteve të miratuara për financim nga lista rezerve – Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balancuar” PZHRB 2018: Lot 1, dhe Lot 3.

1, Rajoni Ekonomik Qendër Aplikantët nga komunat (Prishtina, Podujeva, Obiliqi, Fushë Kosova, Drenasi, Shtime, Lipjani dhe Graçanica)

Qendër Lot 1

 

2, Rajoni Ekonomik Veri Aplikantët nga komunat (Mitrovica, Mitrovica Veriore, Vushtrria, Skenderaj, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok)

Veri Lot 1

 

3, Rajoni Ekonomik Lindje Aplikantët nga komunat (Gjilani, Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçaniku, Novobërda, Shtërpca, Kamenica, Vitia, Kllokoti, Ranillugu dhe Parteshi)

Lindje Lot 1    Lindje Lot 3

 

4, Rajoni Ekonomik Jug Aplikantët nga komunat (Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Suhareka, Malisheva dhe Mamusha)

Jug Lot 1      Jug Lot 3

 

5, Rajoni Ekonomik Perëndim Aplikantët nga komunat (Peja, Klina, Deçani, Juniku, Gjakova dhe Istogu)

Perëndim Lot 1

______________________________________________________

 22.08.2018

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-VE NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO – EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR

THIRRJE PUBLIKE PER OJQ EKSPERT (MZHR 2018)

PAKO E DOKUMENTEVE PËR APLIKIM

______________________________________________________

06.07.2018

Pyetje nga përfituesit dhe përgjigje nga MZHR-ja lidhur me implementimin e projekteve të Skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” PZHRB 2018

______________________________________________________

21.06.2018

Udhëzimet për implementimin e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balancuar” PZHRB 2018

1. Udhëzuesi për procedurat e hapura të kontraktimit lidhur me blerjen e pajisjeve/shërbimeve të parapara në projekt;
2. Forma e Profaturës (avansin) për këstin e parë dhe faturës për këstin e dytë Lot 1;
3. Forma e Profaturës (avansin) për këstin e parë dhe faturës për këstin e dytë Lot 2 & 3;
4. Forma e Kërkesës për pagesë për këstin e parë (avansin) Lot 1, 2 & 3;
5. Forma e Kërkesës për pagesë për këstin e dytë të pagesës Lot 1, 2 & 3;
6. Kriteret e pagesës për subvencione nga MZHR për Lot 1 2 dhe 3 (Plotësuar 05.07.2018)

Sqarim:

  • Të gjithë përfituesit e LOT 1 duhet të hapin llogarit bankare ne emër të biznesit dhe po të njëjtën llogari ta sjellin në MZHR në mënyrë që në atë llogari të bëhen pagesat e pjesës së grantit.
  • Avans garancionet bankare ose Garancionet e Sigurimit nga kompanitë e sigurimeve bizneset duhet ti sjellin në vlerë të këstit të parë (avansit) për (Lot I, 70 %) (Lot II dhe III, 50%) të financimit nga MZHR.

______________________________________________________

 14.06.2018

Udhëzimet për implementimin e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balancuar” PZHRB 2018

Lista përfundimtare e projekteve të miratuara për financim – Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balancuar” PZHRB 2018: Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3.

1, Rajoni Ekonomik Qendër Aplikantët nga komunat (Prishtina, Podujeva, Obiliqi, Fushë Kosova, Drenasi, Shtime, Lipjani dhe Graçanica)

Qendër  Lot 1    Qendër Lot 2    Qendër Lot 3

 

2, Rajoni Ekonomik Veri Aplikantët nga komunat (Mitrovica, Mitrovica Veriore, Vushtrria, Skenderaj, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok)

Veri  Lot 1   Veri Lot 2   Veri Lot 3

 

3, Rajoni Ekonomik Lindje Aplikantët nga komunat (Gjilani, Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçaniku, Novobërda, Shtërpca, Kamenica, Vitia, Kllokoti, Ranillugu dhe Parteshi)

Lindje  Lot 1   Lindje  Lot 2   Lindje  Lot 3

 

4, Rajoni Ekonomik Jug Aplikantët nga komunat (Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Suhareka, Malisheva dhe Mamusha)

Jug Lot 1   Jug  Lot 2   Jug  Lot 3

 

5, Rajoni Ekonomik Perëndim Aplikantët nga komunat (Peja, Klina, Deçani, Juniku, Gjakova dhe Istogu)

Perëndim Lot 1   Perëndim Lot 2   Perëndim Lot 3

Për:

–  Aplikantët e kualifikuar, projektet e të cilëve janë miratuar për financim, do të njoftohen nga MZHR në ditët në vijim për kohën dhe vendin e nënshkrimit të kontratave.

– Aplikantët, projektet e të cilëve nuk kanë kaluar, do të njoftohen me shkrim nga MZHR lidhur me arsyet e mos financimit të projekteve të tyre.

______________________________________________________

21.05.2018

Njoftim

Rezultatet e Fazës së dytë – Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balansuar” PZHRB 2018 Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3

1, Rajoni Ekonomik Qendër Aplikantët nga komunat (Prishtina, Podujeva, Obiliqi, Fushë Kosova, Drenasi, Shtime, Lipjani dhe Graçanica)

Qendër  Lot 1    Qendër Lot 2    Qendër Lot 3

 

2, Rajoni Ekonomik Veri Aplikantët nga komunat (Mitrovica, Mitrovica Veriore, Vushtrria, Skenderaj, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok)

Veri  Lot 1   Veri Lot 2   Veri Lot 3

 

3, Rajoni Ekonomik Lindje Aplikantët nga komunat (Gjilani, Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçaniku, Novobërda, Shtërpca, Kamenica, Vitia, Kllokoti, Ranillugu dhe Parteshi)

Lindje  Lot 1   Lindje  Lot 2   Lindje  Lot 3

 

4, Rajoni Ekonomik Jug Aplikantët nga komunat (Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Suhareka, Malisheva dhe Mamusha)

Jug Lot 1   Jug  Lot 2   Jug  Lot 3

 

5, Rajoni Ekonomik Perëndim Aplikantët nga komunat (Peja, Klina, Deçani, Juniku, Gjakova dhe Istogu)

Perëndim Lot 1   Perëndim Lot 2   Perëndim Lot 3

 

Për: Aplikantët e para-kualifikuar, siç është e përcaktuar me udhëzuesin për aplikantë ju lutem ti sjellni në Agjensionin Zhvillimor Rajonal që keni aplikuar Regjistrin e Kredive të Kosovës RKK (apo siç njihet në banka CRK Credit Registry of Kosovoa) si në vijim:

Për Lot 1: Meqenëse kemi të bëjmë me biznese fillestare (Start-Up biznese) duhet të sjellët Regjistri i Kredisë Kosovës i llogarive Personale, të cilin mund ta merrni në bankën ku keni llogari të hapur.

Për Lot 2 dhe 3: Bizneset ekzistuese duhet të sjellin Regjistrin e Kredisë të Kosovës të llogarive Personale dhe të Biznesit.

Ky dokumentacion duhet të sjellët brenda 5 dite nga data e shpalljes së rezultateve, në rast të mos sjelljes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit MZHR ka të drejtë të ju refuzon si përfitues.

 Sqarim: Para-kualifikimi si përfitues i grantit nuk nënkupton edhe përzgjedhjen finale. Përzgjedhja bëhet pas sjelljes së dokumentacionit të kërkuar nga MZHR (Regjistri i Kredisë së Kosovës i llogarive) si dhe për LOT 2 dhe 3 pas realizimit të vizitës në teren nga zyrtarët e MZHR-së.

Në rast të ankesave ato mund të drejtohen në arkivë tek Ministria e Zhvillimit Rajonal Adresa: Ish pallati i Rilindjes 15 ditë nga data e publikimit.

___________________________________________

 21.05.2018

Rezultatet e Fazës së parë – Skema e granteve “Programi i zhvillimit rajonal të balansuar” PZHRB 2018

Aplikantët që nuk e kanë kaluar fazën e parë Kontrolli Administrativ (Shtojca I)
Aplikantët që e kanë kaluar fazën e parë Kontrolli Administrativ (Shtojca II)

Në rast të ankesave ato mund të drejtohen në arkivë tek Ministria e Zhvillimit Rajonal Adresa: Ish pallati i Rilindjes 15 ditë nga data e publikimit.

___________________________________________

 25.01.2018

Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“  (Plotësimi 07.02.2018)
Orari indikativ

___________________________________________

07.02.2018

Plotësimi i pakos së aplikimit

– Skema e granteve „Programi i Zhvillimt Rajonal të balansuar –

Ministria e Zhvillimit Rajonal pas mbajtjes të sesioneve informuese me qëllim të sqarimti të dokumentacioneve të pakos për aplikim për skemën e granteve „Programi i Zhvillimt Rajonal të balansuar“ e cila është publikuar më datë 25.01.2018 ka bërë plotësim e ankeseve si në vijim:

  • Shtojca: C1 Projeksionet financiare Lot 1 (korigjohet vetëm viti në vend të 2017 duhet të jetë v.2019);
  • Shtojca: C2 Projeksionet financiare Lot 2 dhe 3 (korigjohet vetëm vitet në vend të 2017, 2018 dhe 2019 duhet të jetë v.2019, 2020 dhe 2021);
  • Shtojca: D plani i veprimit (korigjohet vetëm afati i implementimit nga 12 muaj duhet të jetë 6 muaj).
Aplikacionet janë obligative të dorëzohen sipas plotësim ndryshimeve të datës 07.02.2018.

___________________________________________

09.02.2018

Pyetjet nga aplikantët potencial-Përgjegjet lidhur me skemën e granteve nga MZHR 09.02.2018

___________________________________________

 30.04.2018

Orari indikativ i rishikuar 30.04.2018

___________________________________________

16.01.2018.

Aplikacioni i MZHR-së i Programit për Zhvillimin Rajonal 2018
Udhezues per aplikante 10 MZHR

___________________________________________


.