Monitorimi i Projekteve me Organizatat e Shoqërisë Civile

OJQ “QENDRA E RINISË SË KAÇANIKUT AKTIV” realizoi punëtorinë me titull ”Integrimi i të rinjve të komunës së Kaçanikut përmes zhvillimit socio-ekonomik” të projektit "INTEGRIMI I TË RINJVE TË KOMUNËS SË KAÇANIKUT PËRMES ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK” në Restorant Egzona, në Kaçanik.

OJQ “Dielli i Haupur” realizoi aktivitetin online me temën ‘’ Sipërmarrësit e rinjë të Komunës së Vushtrrisë’’

OJQ – Vullnetarizmi në Kosovë realizuan aktivitetin për shpërndarjen e çertifikatave të Projektit ‘’Promovo dhe kontribo në zhvillimin socio-ekonomik rajonal‘’ të financuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal i cili është mbajtur përmes platformes Zoom

OJQ – Riversites realizuan aktivitetin për shpërndarjen e çertifikatave të Projektit ‘’Ndikimi i të rinjëve në zhvillimin socio-ekonomik‘ ‘’të financuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal.

OJQ “ADVOCACY AND EMPOWERMENT OF THE YOUTH IN KOSOVO AEYK” realizuan aktivitetin e projektit "BASHKOHU DREJT RRJETËZIMIT”.

OJQ – Forumi për Lidership dhe Diplomaci realizuan aktivitetin e Projektit "Promovimi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal përmes Akademia e Ndërmarrësisë ‘’të financuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

OJQ “QENDRA EDUKATIVE KULTUTORE - KS” realizuan seminarin e projektit "NGRITJA E KAPACITETEVE TË ORGANIZATAVE STUDENTORE LIDHUR ME HARTIMIN E PROJEKTEVE”.

Zëvendësministri z.Agon Dobruna mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga OJQ “ ICHAT”

OJQ “LIBERAL DEMOCRAT CENTER-LDC” ka realizuar aktivitetin/realizimin e fotografive në qytetin e Pejës

OJQ “ME DORË NË ZEMËR” realizuar trajnimin me temën, "MBËSHTETJA E TË RINJËVE PËR PËRFSHIRJEN NË TREGUN E PUNËS"

OJQ “KOSOVA IN EU” realizoi projektin "FUSHATA PROMOVUESE E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK TË BALANCUAR NË RAJONIN E PRISHTINËS"

OJQ “OAPA” realizoi hulumtimin për implementimin e projektit "VLERËSIMI I ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK NË RAJONIN E GJILANIT"

Në kuadër të implementimit të projekteve nga “THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-ve NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR, OJQ “AGJENCIA PË R ZHVILLIM RAJONAL - PERËNDIM”

OJQ ''QHPSM'' realizoi aktivitetin e projektit me titull “PROMOVIMI DHE NXITJA NË FUSHËN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK

OJQ “WAKE UP WOMEN” realizoi trajnimin "Gruaja-sipërmarrës i suksesshëm’’

OJQ “Iniciativa rinore aktive” realizoi anketime tek bizneset e vogla dhe te mesme

OJQ “Organizata për Hulumtime Juridike dhe Sociale (OMNES)” realizoi anketa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

OJQ “PEOPLE FIRST - PeF” realizuan trajnimin e projektit "KODIMI DHE DIZAJNI HAP ADEKUAT I PROMOVIMIT TË BASHKËPUNIMIT TË RINJVE KARSHI ZHVILLIMIT EKONOMIK-RAJONAL”

OJQ “HRK-DNK” realizoi projektin "KËSHILLIME PËR ZHVILLIM SOCIO-EKONOMIK DHE PROMOVIMI TEK TË RINJTË DHE GRATË START-UP"

Në kuadër të implementimit të projekteve nga “THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-ve NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR, OJQ “NATURAL FRESH” me datën 21.06.2021, në orën 13:00, ka realizuar aktivitetin në Recan, me temën, "PROMOVIMI I VETËPUNËSIMIT TË RINJËVE".

Në këtë aktivitet mori pjesë dhe zyrtaria e MZHR-së e cila është në monitorim të OJQ-ve, ky aktivitet u monitorua për...

OJQ “RESEARCH” realizuan aktivitetin me temën ”Integrmi i shoqërisë Kosovare, realizimi i projekteve për ngritje të kapaciteteve rinore, aktivitete në teren për pastrim të ambientit” të projektit ”Fuqizimi i grave të komuniteteve pakicë në Komunën e Lipjanit”

Në kuadër të implementimit të projekteve nga “THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-ve NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR, OJQ “NORTH INNOVATION CENTER” 

“OJQ – ASOCIACIONI I GRUAS FEMINAE” me datë 04/06/2021 (E premte) realizuan trajnimin me temën ”Vlerat dhe Sfidat e Gruas” të projektit ‘’Zhvillimi i kapaciteteve të rinjëve, femrave dhe grave në Kosovë, Trajnime për fuqizimin e gruas, Edukimi jo formal i grupit të caktuar në sferen e Biznesit, Lobimit, Avokimit’’ me anë të këshillave të bizneset që udhëhiqen nga Gratë.

Në kuadër të implementimit të projektit "Fuqizimi i rolit të grave dhe të rinjëve në fushën e aktivizimit për të qenë q...

“INSTITUTI PËR EKONOMI TË TREGUT TË LIRË” realizuan trajnimin me temën ”E-Commerce (Tregti Online)” të projektit "NGRITJA E KAPACITETEVE TË BIZNESEVE DHE TË RINJVE (TË MOTIVUAR PËR TË HAPUR BIZNES TË RI), PËR BËRJEN E TREGTISË DHE REKLAMAVE ONLINE” përmes Zoom-it.

“INSTITUTI PËR HULUMTIM TRAJNIM EDUKIM - REISI” realizuan ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave të trajnimit "Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit” të projektit me emër “NXITJA DHE VETËDIJESIMI I TË RINJVE DHE GRAVE NË FUSHËN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK” në Shkolla “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

MZHR në bashkëpunim me AZHR-Qendër mbajti takimin me komunat e rajonit zhvillimor Qendër, lidhur me prezantimin e dokumentit “Strategjia për Zhvillim Rajonal”

Sot me datë 01/06/2021, Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) prezantoi para komunave, shoqërisë civile të rajonit Qend...

OJQ “GRUAJA ASHKANE PËR GRATË ASHKANLIKE - GAGA” realizuan trajnimin e projektit "ZHVILLIMI I SHKATHTËSIVE PËR NDËRMARRËSIN TEK GRATË / VAJZAT NGA KOMUNITETET RAE” në rajonin e Mitrovicës.

Në kuadër të implementimit të projektit "ZHVILLIMI I SHKATHTËSIVE PËR NDËRMARRËSIN TEK GRATË / VAJZAT NGA KOMUNITETET R...

Në kuadër të implementimit të projekteve nga “THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE/PROGRAMEVE TË OJQ-ve NË AVANCIMIN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUAR, OJQ “

Agjencia për Zhvillim Rajonal – AZHR–Jug” me datën 26.05.2021, në orën 10:00, ka realizuar punëtorinë në Komunën e Mamu...

OJQ “MONUMENTA” realizuan aktivitetin "Industritë kreative dhe artizanale" në Prizren.

Në kuadër të implementimit të projektit “MBËSHTETJA E INDUSTRIVE KREATIVE DHE ARTIZANALE” të financuar nga Ministria e ...

MZHR monitoron OJQ “INSTITUTI PËR HULUMTIM TRAJNIM EDUKIM – REISI” në realizimin e trajnimin për ndërmarrësi në Shkollën AHMET GASHI në Prishtinë.

Në kuadër të implementimit të projektit “NXITJA DHE VETËDIJESIMI I TË RINJVE DHE GRAVE NË FUSHËN E ZHVILLIMIT SOCIO-EKO...

MZHR së bashku me OJQ ‘’Perspektiva Energjetike’’ vizituan bizneset mbi rolin e efiçiencës së energjisë

Në kuadër të implementimit të projektit “ROLI I EFIÇENSËS ENERGJETIKE MBI ZHVILLIMIN SOCIO-EKONOMIK RAJONAL TË BALANCUA...

AZHR Lindje mban punëtorin zyrtarët komunal të rajonit Lindje për Identifikimin e projekteve komunale dhe nderkomunale.

Në kuadër të implementimit të projektit “Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në rajonin Lindje” të financuar nga Minis...