Monitorimi i Projekteve me Organizatat e Shoqërisë Civile

OJQ “AZHR- Veri ” ka realizuar aktivitetin me temën “Iniciativa e Turizmit e udhëhequr nga të rinjtë ne Rajonin Veri”.

OJQ “Forumi për Lidership dhe Diplomaci” ka realizuar aktivitetin me temën “Zhvillimi Socio-Ekonomik Rajonal përmes avansimi te kapaciteteve të përpunuesve te tekstilit”.

OJQ “Qendra për Edukim, Inovacion dhe Zhvillim Profesional “Akademia” ka realizuar trajnimin me temën “Ndërrmarrësia dhe krijimi i një binzesi”

OJQ “ LDA Albania” ka realizuar trajnimin me temën ” Cikli i shkrimit të një projekt propozimi dhe aplikimi për fonde vendore dhe ndërkombëtare

OJQ Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime "iCHAD”, i mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal “MZHR”, ka realizuar trajnimin me temën: ”Promovimi i zhvillimit socio–ekonomik rajonal dhe ngritja e kapaciteteve për zhvillimin e ndërmarrësisë“ në Komunën e Lipjanit.

OJQ " DARDANAPRESS”, e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal “MZHR”, ka realizuar trajnimin me temën: ”Mundësia e rritjes të investimeve në Komunën e Kamenicës”

OJQ “QE-Reforma” ka realizuar tryezën e dytë e diskutimeve me përfaqësues të organizatave Jo-Qeveritar dhe bizneseve lokale rreth përkrahjes se Institucione lokale në Zhvillimin Socio-Ekonomik.

OJQ “Asociacioni i Gruas Feminae” ka realizuar trajnimin me temën ”Përgatitja e grave për tregun e punës”

OJQ “Tourism & Marketing Institute” ka realizuar trajnimin me temën ”Roli i shoqatave te grave në stimulimin e ndërmarrësisë ”

OJQ “ Green Leaders Besila”  ka realizuar trajnimin me temën ”Menaxhimi  i projektit”

OJQ “IDEA”  ka realizuar trajnimin me temën ”Marketingu Digjital”

OJQ Centre for Development Community – Millenium “CDC-M”, e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal “MZHR”, ka realizuar trajnimin me temën: ”Të rinjtë si promovues të zhvillimit socio-ekonomik rajonal-Lipjan”

OJQ Instituti për Zhvillim dhe Integrim “IZHI” e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal “MZHR”, ka realizuar trajnimin me temën ”Avancimi i bashkëpunimit në mes shoqatave dhe biznesëve në regjionin e Prishtinës”

OJQ “Shoqata e Malazezëve Lovçen” ka realizuar trajnimin me temën ”përgatitja e të rinjve për tregun e punës”

OJQ “IETL” ka realizuar trajnimin me temën” Si të shkruajmë një projekt propozim të suksesshëm ”

OJQ “ASDK ” ka realizuar trajnimin me temën” Si të shkruajmë një projekt propozim”