logo
  • 13 Nëntor, 2017

DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

1.1. Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;
1.3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime tjera mediale;
1.4. Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
1.5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Komunikim Publik raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Komunikim me Publikun është një(1).

Kontakti:

ARTA MALOKU – Udhëheqëse e Divizionit
E-mail: arta.maloku@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 64 526


.